Newcom Research and Consultancy

Algemene bijlagen

Nederland Nederland

Visie op de markt


Klantelogie®. Onze visie op de markt.


Klant steeds meer macht

Veel bedrijven zeggen: “Wij stellen de klant centraal!” Maar… is dat écht zo? Van oudsher denken veel organisaties van binnen naar buiten. “Wij hebben een product en dat verkopen we”. Dat paradigma gaat voor tal van sectoren op. Bedrijven zullen echter steeds meer moeten beseffen dat de klant niet aan hun gebonden is, maar dat zij aan de klant gebonden zijn. Want de klant neemt steeds minder vaak genoegen met ‘wat er op de plank ligt’. Dat komt omdat hij steeds meer mogelijkheden heeft om zelf te bepalen wanneer hij wat inkoopt en bij wie hij dat doet. Hij beschikt over een tablet en een smartphone met handige apps, is actief op social media en bezoekt slimme platformen (zoals Vergelijk.nl, Booking.com en Independer.nl), voordat hij een aankoop doet. Waarschijnlijk adviseren die platformen hem beter dan de gemiddelde verkoper.


Op weg naar succes: Klantelogie®

De klant heeft 24/7/365 alle relevante informatie bij de hand. Hij heeft meer macht dan ooit en moet door aanbieders extreem centraal worden gesteld. De uitdaging is de klant niet als eindpunt, maar als uitgangspunt te nemen. Hoe doet een bedrijf dat? Wat betekent dat voor zijn bedrijfsvoering?


Klantgerichtheid en flexibiliteit zijn de sleutelfactoren waarmee organisaties de strijd om de klant winnen. Klantgerichtheid is de mate waarin bedrijven in staat zijn in te spelen op de wens van de klant en de klant als uitgangspunt nemen in hun strategie, aanbod, communicatie, marketing, etc. Met flexibiliteit bedoelen we de mate waarin bedrijven in staat zijn in te spelen op (on)zekerheden van de toekomst en bereid zijn nieuwe technologieën toe te passen. Newcom heeft deze visie vertaald in een model: Klantelogie®. We onderscheiden daarin vier typen organisaties.


klantelogie

In het model zijn de Shining Stars het meest succesvol. Deze organisaties zijn niet alleen zeer klantgericht, maar ze houden hun voelsprieten ook continu uit naar aangepaste verwachtingen en behoeften. Nieuwe technologieën en platformen worden in de gaten gehouden. Kritische vragen van medewerkers en klanten worden zeer serieus genomen. Bij beslissingen wordt gevraagd wat de toegevoegde waarde voor de klant is. Er zijn methoden ontwikkeld om een continue dialoog met klanten te voeren. De cultuur in de organisatie is gericht op leren en experimenteren.


Falling Stars zijn ook klantgericht en succesvol met diverse producten, die getoetst zijn onder klantgroepen. Resultaten en groeien staan centraal. Maar… niet alle relevante signalen worden opgepikt. Sommige klanten voelen zich daarom niet meer verbonden met de organisatie.


Potentials zijn onvoldoende klantgericht. De wil is er wel. Men staat best open voor nieuwe verwachtingen en behoeften, er wordt geëxperimenteerd met nieuwe technologieën en verdienmodellen. Maar de medewerkers zijn nog vaak gericht op het uitvoeren van de kerntaak in plaats van de beste oplossing voor de klant te zoeken.


Dying Breeds lukt het maar niet om de klant naar binnen te halen. Deze organisaties draaien nog op oude principes. Experimenteren komt nauwelijks voor. Er wordt weliswaar volop geïnvesteerd in communicatie, maar deze is vooral gericht op zenden in plaats van luisteren. De klant voelt zich steeds minder verbonden met de organisatie.


So you want to be a Shining Star?
In de praktijk betekent het worden van een Shining Star nogal wat. Sta eens stil bij wat het volgende betekent voor de organisatie.

 • Productontwikkeling gaat niet meer op de oude manier. ‘We doen wat we al op de plank hebben liggen’ is vervangen door ‘We betrekken de klant in het ontwerpproces’;
 • Medewerkers zijn niet alleen maar gericht op de kernactiviteit, maar op de klant als persoon. In kunnen spelen op (latente) behoeften is onderdeel van het handelen;
 • Communicatie en marketing gaan niet meer over een nieuwe brochurelijn of aanpassing van de website, maar over het vinden van de dialoog met je doelgroep;
 • Sturingsinformatie gaat verder dan cijfers over de afzet, omzet en productiviteit. Het gaat om weten wat de klant doet, wil, voelt en weet;
 • De structuur van de organisatie is rondom de klant, in plaats van de klant rondom de organisatie. Leiderschap is gericht op stimulatie en vernieuwing.


Meer weten over Klantelogie®?
Neem contact op met Newcom via 053-483 6600 of bel direct met uw vaste contactpersoon. U kunt ook een e-mail sturen naar algemeen@newcom.nl.

Belofte aan onze klanten


Onze 3 waarden: Betrouwbaar, Betrokken en Bruikbaar

Wij doen u drie beloften in het onderzoekstraject dat wij mogelijk voor u gaan uitvoeren. Wij noemen dat onze drie B’s.


Betrouwbaar

Ten eerste zorgen wij voor een betrouwbaar onderzoek: welk onderzoek we ook doen, er zal nooit twijfel bestaan over de resultaten en inzichten.


Betrokken

Ten tweede zijn we betrokken: we denken verder dan het onderzoek. Wij denken doorlopend met u mee over het nog effectiever inzetten van de resultaten.


Bruikbaar

Ten derde beloven we u dat uw onderzoek direct bruikbaar is. Geen wollige verhalen, maar concrete stappen naar hoe u met de resultaten aan de slag kan en moet.


Hoe we zorgen voor betrouwbaarheid hebben we beschreven in deze bijlagen. De regels voor goed onderzoek die we hanteren hebben we overzichtelijk op een rij gezet. Wij hopen dat u daardoor nog meer inzicht krijgt in onze werkwijze en waar Newcom Research & Consultancy voor staat.


Bij vragen kunt u ons uiteraard altijd bereiken.

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Newcom Research & Consultancy B.V.

Op iedere aanbieding en/of offerte en/of opdracht en/of onderzoeksvoorstel en/of overeenkomst tot het – door Newcom Research & Consultancy B.V. - verrichten van marktonderzoek, in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder doch niet uitsluitend tot het vervaardigen en het ter beschikking stellen van ontwerpen en meetinstrumenten, tot het afnemen van enquêtes en onderzoeken, tot het verwerken en analyseren en/of het rapporteren van de aldus verkregen resultaten, zijn van toepassing:

De algemene voorwaarden van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA), goedgekeurd door de ledenraad op 17 mei 2010;

en

De onderhavige algemene voorwaarden van Newcom Research & Consultancy B.V.

Indien en voor zover de onderhavige algemene voorwaarden van Newcom Research & Consultancy B.V. strijdig zijn met en/of afwijken van de algemene voorwaarden van MOA, prevaleert steeds het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden.


Artikel 1. Totstandkoming overeenkomst

1.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand wanneer Newcom Research & Consultancy B.V., hierna te noemen: Newcom, een haar gegeven opdracht schriftelijk bevestigt.

De opdrachtbevestiging (schriftelijke overeenkomst) wordt geacht de inhoud van de overeenkomst volledig en juist weer te geven. Opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 5 dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk te kennen geeft niet in te stemmen.


Artikel 2. Uitvoering opdracht (overeenkomst)

2.1 Newcom voert de opdracht zelfstandig en niet in dienstbetrekking van Opdrachtgever uit. Newcom voert de opdracht naar beste weten en kunnen uit. Deze verplichting heeft het karakter van inspanningsverplichting.

2.2 Het is Newcom toegestaan om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, indien en voor zover dat voor een goede uitvoering van de opdracht wenselijk of noodzakelijk is, zulks ter beoordeling van Newcom.

2.3 Tenzij de aard van de opgedragen werkzaamheden zich daartoe niet leent en/of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, omvat de opdracht aan Newcom de uitvoering van de volgende werkzaamheden en fases:

a. Het maken van een ontwerp en een meetinstrument;
b. Het uitzetten en afnemen van een enquête/onderzoek;
c. Het verwerken van de aldus verkregen (enquête-/onderzoeks) gegevens;
d. Het analyseren van de aldus verkregen (enquête-/onderzoeks) gegevens, ter verkrijging van resultaten;
e. Het rapporteren van gegevens en resultaten conform de richtlijnen van Newcom: samenvatting, inleiding, probleemformulering, beschrijving onderzoeksprocedure en onderzoeksresultaten, conclusies, aanbevelingen;
f. Het presenteren en/of verveelvoudigen van de onder e. genoemde rapportage.

2.4 Na elke fase, genoemd in artikel 2.3, rapporteert Newcom schriftelijk of per e-mail aan de opdrachtgever. Opdrachtgever wordt verzocht om goedkeuring van het rapport. Opdrachtgever wordt geacht het rapport te hebben goedgekeurd, indien hij niet binnen 14 dagen nadat Newcom hem om goedkeuring heeft verzocht aan Newcom te kennen heeft gegeven wijzigingen in de betreffende fase c.q. in de betreffende rapportage te willen.
De opdrachtgever kan slechts wijzigingen op wezenlijke punten van het ter goedkeuring aangebodene verlangen, indien de uit deze wijzigingen voortvloeiende kosten volledig door de opdrachtgever bij vooruitbetaling zullen worden voldaan, tenzij Newcom aantoonbaar op essentiële punten is afgeweken van de daaraan direct voorafgaande goedgekeurde of vastgestelde fase. Het alsdan gewijzigde zal op een nader overeen te komen tijdstip conform deze voorwaarden ter goedkeuring aangeboden worden.

Nadat Newcom op verzoek van opdrachtgever wijzigingen heeft aangebracht, wordt opdrachtgever wederom om goedkeuring van het rapport verzocht.

Na goedkeuring van het rapport door opdrachtgever eindigt een fase en vangt de volgende fase aan.

2.5 Newcom draagt zorg voor het verkrijgen van de eventueel vereiste toestemming tot openbaarmaking en verveelvoudiging - maar niet bewerking of wijziging - van de onderzoeksresultaten voor het overeengekomen verspreidingsgebied.

2.6 Newcom zal voor zijn rekening en op de voor Newcom gebruikelijke voorwaarden het materiaal en de productiekosten tegen de gebruikelijke risico’s verzekeren en voorts zich tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekeren voor een termijn, ingaande op de dag van ondertekening van de overeenkomst tot de werkelijke opleveringsdatum. Op verzoek van de opdrachtgever kan Newcom nadere verzekeringen voor rekening van de opdrachtgever sluiten. Newcom zal op eerste verzoek van de opdrachtgever deze een gewaarmerkt afschrift van de betreffende polissen of ander bewijsmateriaal doen toekomen.


Artikel 3. Levertijd en planning

3.1 Door Newcom opgegeven levertijden (en planning) gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Newcom voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft in haar bezit zijn.

3.2 Door Newcom opgegeven levertijden (en planning) zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke opdrachtgever enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten, alsmede met de tijd gedurende welke opdrachtgever de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet c.q. niet volledig heeft aangeleverd.

Bij niet tijdige levering moet Newcom steeds schriftelijk in gebreke worden gesteld.

3.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt oplevering doordat Newcom opdrachtgever schriftelijk in kennis stelt van de rapportage met de daarbij behorende beschreven onderzoeksopzet, onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen met het verzoek het onderzoek goed te keuren (als bedoeld in artikel 2 lid 4).

3.4 Opdrachtgever is gehouden de zaken binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Newcom gerechtigd om – zulks ter keuze van Newcom – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter Newcom van haar verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Newcom gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Indien opdrachtgever overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft de zaken binnen de overeengekomen termijn af te nemen en Newcom de betaling van de koopsom vordert, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd.


Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1 Alle in een onderzoeksvoorstel en/of offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.

Newcom is gerechtigd om de kosten van de ontwikkeling van het meetinstrument of de licentievergoedingen, die door Newcom aan de rechthebbenden zijn betaald en die voor het uitvoeren van de opdracht, het voltrekken van de procedure van onderzoek en/ of het verkrijgen van onderzoeksresultaten noodzakelijk zijn (naar het oordeel van Newcom) separaat aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst (opdracht) geldende kostenfactoren, zoals grondstof- materiaal prijzen, loonkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

Newcom behoudt zich het recht voor om indien, na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, verhogingen in een of meer kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3 Betaling moet geschieden in Nederlandse valuta (Euro’s), zonder aftrek van enige korting, contant ter plaatse waar Newcom is gevestigd of door overschrijving op een door Newcom aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum; dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van genoemde bank- of girorekening als de dag van betaling.

4.4 Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van Newcom op de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar.

Alsdan heeft Newcom het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al haar verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

Newcom is gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of een garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts is Newcom alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de opdrachtgever alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door Newcom verrichte prestatie(s), onverminderd haar recht op schadevergoeding.

4.5 Is de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan Newcom, zonder dat een nadere aanzegging door Newcom nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan 2% per maand of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de overeengekomen prijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.

Voorts is de opdrachtgever gehouden Newcom de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van haar vorderingen. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van Newcom om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen.

Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever, zelfs al zou hij volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de betaling hebben doen plaatsvinden op voor Newcom nadelige wijze.

4.6 Betalingen strekken eerst in mindering op de in artikel 4 lid 5 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

4.7 Indien in de financiële positie van de opdrachtgever na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voordat Newcom haar opdracht volledig heeft verricht, een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Newcom gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

4.8 Voorschriften van welke autoriteit ook brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de opdrachtgever.

4.9 Het recht van de opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op Newcom te verrekenen wordt uitgesloten.

4.10 De gehele overeengekomen prijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of de vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

4.11 Newcom is gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Newcom verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Newcom de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor Newcom uit het gemene recht voortvloeien.


Artikel 5. Medewerking van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever is gehouden om Newcom steeds tijdig en volledig alle gegevens of inlichtingen te verschaffen die Newcom voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft, zulks ter beoordeling van Newcom.

De opdrachtgever is gehouden om de in artikel 2 lid 4 genoemde goedkeuring en/of wijzigingen steeds tijdig aan Newcom kenbaar te maken.

5.2 De opdrachtgever is gehouden om Newcom steeds tijdig en volledig de overeengekomen faciliteiten, zoals apparatuur en materialen ter beschikking te stellen, welke faciliteiten dienen te voldoen aan de daartoe door Newcom gestelde voorwaarden en vereisten.

5.3 De opdrachtgever staat jegens Newcom in voor de juistheid en de volledigheid van genoemde gegevens en inlichtingen, Newcom deswege vrijwarende.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor genoemde gegevens, inlichtingen en faciliteiten, Newcom deswege vrijwarende.

5.4 Indien de opdrachtgever genoemde gegevens, inlichtingen en/of faciliteiten niet tijdig en niet volledig verschaft, heeft Newcom het recht de uitvoering van de overeenkomst dienovereenkomstig op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het door Newcom ontworpen meetinstrument inclusief het script blijven, ongeacht of dit in het onderzoeksrapport verwerkt is, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 3 en lid 4 van de algemene voorwaarden MOA eigendom en onder berusting van Newcom.

De opdrachtgever is (wordt) eigenaar van de resultaten die voortvloeien uit het onderzoek.

Het intellectuele eigendom van het onderzoek (de ruwe data, procedure enzovoorts) blijft eigendom en onder berusting van Newcom.

Newcom conformeert zich aan de ESOMAR/ICC code voor marktonderzoek.

6.2 Elke verlening en/of overdracht van gebruiks-, eigendoms- en/of andere rechten geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat alle bedragen, die de tegenprestatie vormen voor door Newcom aan de opdrachtgever krachtens de overeenkomst geleverde prestatie, en/of die verschuldigd zijn uit hoofde van enig tekortschieten in de nakoming van één of meerdere van de verplichtingen onder de overeenkomst, door de opdrachtgever volledig aan Newcom zijn voldaan.


Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht, als bedoeld in artikel 11 van de algemene voorwaarden MOA, moet worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Newcom die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Newcom kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming).

Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van Newcom of in het bedrijf van leveranciers van Newcom, in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.

7.2 Indien Newcom door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kan nakomen, heeft zij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel (indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht met meer dan 3 maanden vertraagd wordt) de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van Newcom.

Ingeval van overmacht kan de opdrachtgever Newcom niet tot schadevergoeding aanspreken.


Artikel 8. Recht van reclame / Aansprakelijkheid

8.1 De opdrachtgever is gehouden – op straffe van verval van het reclamerecht – de door Newcom geleverde zaken (rapporten) binnen de in artikel 2 lid 4 genoemde termijn te (doen) beoordelen. Indien alsdan blijkt dat er sprake is van gebreken of onvolkomenheden, is de opdrachtgever verplicht zulks binnen genoemde termijn aan Newcom ter kennis te brengen.

Dit dient te geschieden per aangetekende brief, met daarin een nauwkeurige omschrijving van de gebreken en/of onvolkomenheden.

8.2 Gebreken of onvolkomenheden die ten tijde van genoemde beoordeling in redelijkheid niet waarneembaar waren, moeten door de opdrachtgever binnen 10 dagen na het aan het licht komen van deze gebreken of onvolkomenheden, doch uiterlijk binnen 12 maanden nadat de betreffende zaken (rapporten) aan de opdrachtgever zijn geleverd, aan Newcom ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in het voorgaande lid.

8.3 Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens Newcom, betrekking hebbend op gebreken in de door Newcom geleverde zaken, vervalt indien:

a. de gebreken niet binnen de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan Newcom ter kennis zijn gebracht;
b. de opdrachtgever Newcom geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de toepassing en het gebruik van de zaken, met betrekking tot welke de klachten zijn geuit, door de opdrachtgever worden voortgezet.

8.4 Reclames betreffende berekende prijzen en andere klachten betreffende de factuur, moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Newcom zijn ingediend, bij gebreke waarvan vorderingen van de opdrachtgever ter zake jegens Newcom vervallen.

8.5 Het indienen van reclames geeft de opdrachtgever niet het recht de ontvangst en/of betaling van de zaken te weigeren dan wel op te schorten.

8.6 De opdrachtgever dient Newcom te allen tijde de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

8.7 Indien voor Newcom aansprakelijkheid bestaat, is zij slechts gehouden tot, zulks ter keuze van Newcom:

a. (kosteloos) herstel van de gebreken of onvolkomenheden, of
b. levering van vervangende zaken na (retour-)ontvangst van de gebrekkige zaken, of
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom c.q. creditering van de aan de opdrachtgever gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zoveel de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde zaken betrekking hebben, of
d. een in overleg met de opdrachtgever te bepalen schadeloosstelling in een andere vorm dan hiervoor bedoeld.

8.8 Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Newcom aan de zaken wijzigingen heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van Newcom.

8.9 Behoudens haar eventuele verplichting(en) uit hoofde van het voorafgaande, is Newcom nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Newcom (, door degene die Newcom voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen).

Voorts is Newcom nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van de zaken of door de zaken zelf.

Voorts is Newcom nimmer aansprakelijk voor schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door Newcom gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

8.10 De opdrachtgever is gehouden Newcom te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Newcom mochten doen gelden. Meer in het bijzonder vrijwaart de opdrachtgever Newcom voor aanspraken van derden ter zake van de vervaardiging en levering van een zaak die op aanwijzing van opdrachtgever door Newcom is gemaakt of dat Newcom op aanwijzing van de opdrachtgever heeft laten maken.

Tevens stelt de opdrachtgever Newcom schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen van derden voor Newcom kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

8.11 Indien Newcom ingevolge het bepaalde het onderhavige artikel aansprakelijk is en gehouden is een schadevergoeding dan wel schadeloosstelling aan de opdrachtgever te betalen, is die schadevergoeding dan wel schadeloosstelling te allen tijde beperkt tot het bedrag dat Newcom voor de betreffende gebrekkige zaken c.q. werkzaamheden van de opdrachtgever betaald heeft gekregen.

Artikel 9. (Tussentijdse) beëindiging, opschorting en ontbinding van de opdracht

9.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht (overeenkomst) vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.

Alvorens de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Newcom richt, zal hij te allen tijde Newcom eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en haar een termijn van ten minste 7 dagen moeten gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk moet melden.

Alvorens Newcom een schriftelijke ontbindingsverklaring tot de opdrachtgever richt, zal hij de opdrachtgever eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en hem een termijn van ten minste 7 dagen moeten gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Newcom nauwkeurig schriftelijk moet melden.

9.2 Opdrachtgever heeft geen recht de opdracht (overeenkomst) geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

9.3 Indien de overeenkomst (opdracht) wordt ontbonden, zonder dat sprake is van verzuim van de kant van Newcom, heeft Newcom steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, en in het bijzonder op schadeloosstelling van:

a. alle door Newcom tot het tijdstip van de ontbinding gemaakte out-of-pocketkosten, vermeerderd met eventueel verschuldigde “cancellation fees” van gecontracteerde freelancers en medewerkers;
b. alle door Newcom tot het tijdstip van de ontbinding gemaakte uren tegen het gebruikelijke tarief;
c. een gebruikelijk percentage overheadkosten over de som van a. en b.;
d. een door Newcom nader op te maken bedrag in geval van leegloop van creatief, specialistisch en technisch personeel.

9.4 Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Newcom verrichte prestaties en heeft Newcom onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

9.5 Onverminderd hetgeen overigens in deze voorwaarden is bepaald, is een partij bevoegd de opdracht (overeenkomst) te ontbinden, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, indien:

a. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
b. aan de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend;
c. indien de (onderneming van de) wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd;
d. indien de wederpartij door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over een gedeelte van zijn vermogen verliest.

9.6 Duurovereenkomsten, aangegaan voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van langer dan 12 maanden, kunnen door een partij steeds schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 maanden.

Overeenkomsten (opdrachten) die voor een bepaalde periode zijn aangegaan en na ommekomst van die bepaalde periode (steeds) stilzwijgend voor een zelfde periode worden voortgezet, kunnen door een partij steeds schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een lopende bepaalde periode en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand.

Opzeggingen als bedoeld in het onderhavige lid, leiden niet tot gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding of enige andere vorm van schadeloosstelling, tenzij in de onderhavige algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 10. Adviezen, ontwerpen en materialen

10.1 Door Newcom verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

10.2 Newcom aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp.

Voor de functionele geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van opdrachtgever is bestemd.

10.3 Bij ontwerpen die niet door of namens Newcom zijn gemaakt, neemt Newcom alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen, voor zover deze materialen niet door opdrachtgever zijn voorgeschreven.

10.4 Newcom aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld of door opdrachtgever zijn voorgeschreven.

Offerte voorwaarden


Algemene voorwaarden
Op dit onderzoeksvoorstel zijn van toepassing  de algemene voorwaarden van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en de algemene voorwaarden van Newcom Research & Consultancy B.V. Indien dit onderzoeksvoorstel afwijkt van of strijdig is met enige bepaling in genoemde algemene voorwaarden, prevaleert steeds het bepaalde in dit onderzoeksvoorstel.

Eigendomsrecht
Het door Newcom ontworpen meetinstrument inclusief het script blijven, ongeacht of dit in het onderzoeksrapport verwerkt is, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 3 en lid 4 van de algemene voorwaarden MOA eigendom en onder berusting van Newcom. De opdrachtgever is (wordt) eigenaar van de resultaten die voortvloeien uit het onderzoek. Het intellectuele eigendom van het onderzoek (de ruwe data, procedure enzovoorts) blijft eigendom en onder berusting van Newcom. Newcom conformeert zich aan de ESOMAR/ICC code voor marktonderzoek. Elke verlening en/of overdracht van gebruiks-, eigendoms- en/of andere rechten geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat alle bedragen, die de tegenprestatie vormen voor door Newcom aan de opdrachtgever krachtens de overeenkomst geleverde prestatie, en/of die verschuldigd zijn uit hoofde van enig tekortschieten in de nakoming van één of meerdere van de verplichtingen onder de overeenkomst, door de opdrachtgever volledig aan Newcom zijn voldaan.

Facturatie
Wij stellen voor de kosten in twee delen te factureren. De helft bij aanvang, de helft bij oplevering. Zaalhuurkosten en reiskosten zullen op de laatste factuur in rekening gebracht worden.

Betalingsvoorwaarden
De betaling van de facturen dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden, onder vermelding van het factuurnummer en onze volledige bedrijfsnaam: Newcom Research & Consultancy B.V. Het bankrekeningnummer is: 62.97.35.379.

BTW
Alle bedragen in deze offerte zijn exclusief het geldende BTW-tarief.

Fixed price
Gezien het unieke karakter van iedere opdracht bestaat de kans dat er afwijkingen ten opzichte van de begroting voorkomen. De begroting is gebaseerd op een inschatting van de verwachte tijdsbesteding. Echter wij nemen dat risico voor onze rekening. U zult in het geval van overschrijding niet worden geconfronteerd met een overschrijdende begroting. Voor eventuele aanvullende werkzaamheden of buiten deze begroting vallende werkzaamheden wordt een extra begroting gemaakt en gepresenteerd.

Oplevering
Alle resultaten worden digitaal beschikbaar gesteld (pdf).

Schrijffouten
Aan kennelijke schrijffouten in de offerte kan Newcom Research & Consultancy B.V. niet worden gehouden.

Kwalitatief onderzoek


Kwalitatief onderzoek

In onderstaand schema schematisch een samenvatting van kwalitatief onderzoek. Wat valt eronder? Wanneer te gebruiken? En ook de kenmerken worden beschreven. kwalitatief onderzoek kwalitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek


Kwantitatief onderzoek

In onderstaand schema is kwantitatief onderzoek samengevat. Wat valt eronder en wanneer te gebruiken? Bovendien zijn de algemene kenmerken van kwantitatief onderzoek weergegeven. kwantitatief onderzoek kwantitatief onderzoek

Getrapte methodiek


Getrapte methodiek

Vaak is het de hoofdvraag van een onderzoek tweeledig. Ten eerste moet er bijvoorbeeld een beeld worden verkregen van de situatie (hoe zit het, wat heeft er mee te maken, waarom is het zo). Tegelijkertijd is het de ambitie om er uiteindelijk (statistische) conclusies aan te verbinden. In dat geval is het raadzaam om meerdere methodieken in te zetten. De algemene stelregel is:

1. Is er al veel bekend over het onderwerp, maar is verdieping gewenst? Dan kunt u kwalitatief onderzoek na kwantitatief onderzoek inzetten.
2. Is er nog niet zoveel bekend over het onderwerp, dan is juist eerst kwalitatief onderzoek noodzakelijk en daarna kwantitatief.

Vaak is er samenhang in de onderdelen aan te brengen. Het zijn weliswaar verschillende elementen, maar ze hebben in de meeste trajecten ook weer direct een relatie met elkaar.

Hieronder een voorbeeld van een ‘Scenario onderzoek’:

In het eerste deel van het traject (start, deskresearch en kwalitatief onderzoek) wordt er ‘breed’ onderzoek gedaan om te zorgen dat alle (juiste) informatie wordt verzameld. Deze informatie wordt meegenomen in het tweede deel, waarin er meer focus wordt aangebracht. De informatie wordt gecomprimeerd tot bruikbare scenario’s, welke met behulp van kwantitatief onderzoek getoetst kunnen worden onder de doelgroep. In onderstaand schema wordt de samenhang gevisualiseerd.

Getrapte methodiek

Deskresearch


Deskresearch

In diverse situaties wordt geadviseerd om deskresearch te doen. Soms in combinatie met ander veldwerk en soms ook als enige methodiek. Deze keuze is volledig afhankelijk van het vraagstuk. Veelal wordt deskresearch ingezet in onderstaande situaties:

 • Indien nog niet veel bekend is over de materie bij opdrachtgever en er gekeken dient te worden bij welke bestaande theorieën of onderzoeken kan worden aangesloten;
 • Indien al veel bekend is over de materie, maar meerdere gegevens uit meerdere bronnen gebundeld moeten worden om resultaten goed te kunnen interpreteren;
 • Indien diverse databronnen met elkaar vergeleken en of gekoppeld moeten worden om analyses op uit te voeren.

Newcom Research & Consultancy zal bij ieder deskresearch eerst, zoals bij iedere methodiek, een plan van aanpak opstellen alvorens aan de slag te gaan. Daarin staat centraal: Welke bronnen worden om welke redenen gecombineerd en hoe draagt dat bij aan de doelstelling van het project?
Newcom Research & Consultancy beschikt over zeer diverse en brede databases, zodat geen spreekwoordelijke spelden in hooibergen hoeven te worden gezocht, maar zeer gericht en doelmatig gewerkt kan worden.

Semi gestructureerde interviews


Semi gestructureerde interviews

Voor vraagstukken, waarbij ook (latente) behoeften en visies centraal staan is kwalitatief onderzoek in vele gevallen ideaal. Interviews zijn geschikt om visies en behoeften, wat veelal onderbewuste processen zijn waarbij doorvragen noodzakelijk is, bloot te leggen. Met name voor de ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘welke’ vragen, is deze methodiek zeer geschikt. De methode is goed om condities, belemmeringen, oriëntatiekaders, etc. te filteren.

In algemene zin kan worden gesteld dat tijdens kwalitatief onderzoek goed kan worden gekeken naar de exacte onderliggende condities, verwachtingen en attitudes van mensen. Optioneel aanvullend kwantitatief onderzoek maakt daarbij helder hoe de belangrijke aspecten m.b.t. het vraagstuk per eventuele subdoelgroepen met elkaar correleren en elkaar beïnvloeden.
Semigestructureerde interviews creativiteit

De interviews (afhankelijk van het project hoeveel) worden gehouden door ervaren interviewers van Newcom Research & Consultancy, welke veelal wordt bijgestaan door een notulist (die het gesprek ter plekke beknopt uitwerkt). De interviews vinden doorgaans op locatie plaats bij de geïnterviewde. Alle gesprekken worden opgenomen ter analyse. Om de anonimiteit te waarborgen worden deze gegevens nimmer afgestaan aan de opdrachtgever.

Focusgroepen


Focusgroepen

Voor vraagstukken, waarbij ook (latente) behoeften en visies centraal staan is kwalitatief onderzoek in vele gevallen ideaal. Focusgroepen zijn geschikt om visies en behoeften, wat veelal onderbewuste processen zijn waarbij doorvragen noodzakelijk is, bloot te leggen. Met name voor de ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘welke’ vragen, is deze methodiek zeer geschikt. De methode is goed om condities, belemmeringen, oriëntatiekaders, etc. te filteren.

In algemene zin kan worden gesteld dat tijdens kwalitatief onderzoek goed kan worden gekeken naar de exacte onderliggende condities, verwachtingen en attitudes van mensen. Optioneel aanvullend kwantitatief onderzoek maakt daarbij helder hoe de belangrijke aspecten m.b.t. het vraagstuk per eventuele subdoelgroepen met elkaar correleren en elkaar beïnvloeden.
Focusgroepen creativiteit

Newcom Research & Consultancy beschikt in haar vestigingen in Enschede en Amsterdam op centrale locaties over volledig ingerichte focusgroepruimten. Het is voor opdrachtgevers daarbij mogelijk om tijdens het veldwerk mee te kijken in een afzonderlijke zogenaamde mee-kijk-ruimte. Dit wordt doorgaans als zeer leerzaam ervaren door onze opdrachtgevers. Daarnaast beschikt Newcom Research & Consultancy over een mobiele focusgroep- en interviewset. Deze is in te zetten op externe locaties. Ook daarbij is het, middels audiovisuele meetapparatuur, voor de opdrachtgever mogelijk om mee te kijken tijdens het veldwerk.

FocusGroepen

Een sessie duurt doorgaans 2 uur en er worden afhankelijk van het vraagstuk per sessie 5 tot 8 respondenten betrokken. Newcom Research & Consultancy beschikt over de mogelijkheid om zeer specifieke doelgroepen te werven.

Online focusgroepen


Online focusgroepen

Online focusgroepen Newcom Research & Consultancy houdt regelmatig focusgroepen. Deze methode is zeer geschikt om diepgaande kwalitatieve data naar boven te halen. Tegenwoordig is het mogelijk om een deel van de focusgroepen online uit te voeren. Online focusgroepen is een methodiek om online kwalitatieve data naar boven te halen met behoud van zoveel mogelijk voordelen die we ook hebben bij fysieke bijeenkomsten.

Voordelen online focusgroepen
Fysieke focusgroepen hebben als voordeel dat er 1) gebruik kan worden gemaakt van de ‘groepsdynamiek’: de ene respondent stimuleert de andere om de dieperliggende drijfveren bloot te leggen. Ook het 2) gebruik van visualisaties is mogelijk tijdens fysieke focusgroepen. De gespreksleider 3) bepaalt het verloop van de sessie. En de opdrachtgever kan 4) altijd live mee kijken met dergelijke sessies. Bij de ontwikkeling van de online focusgroepen hebben we deze vier elementen als voorwaarde gesteld en daaraan geen concessies gedaan.

De respondenten kunnen deelnemen vanaf huis, de reisuren en -kosten worden daardoor beperkt. Dit levert een direct kostenvoordeel op. Ook in de analysefase is er een kostenvoordeel. Bij online focusgroepen wordt alles geregistreerd wat wordt besproken en naderhand kunnen de uitspraken per thema worden uitgedraaid. Ook kunnen we het koppelen aan achtergrondvariabelen en aan kwantitatief onderzoek.

Welke onderwerpen kunnen we behandelen?
Online focusgroepen zijn ideaal om snel een beeld te krijgen van wat er leeft en waarom dat leeft. De beleving ten aanzien van specifieke thema’s kunnen relatief snel in kaart worden gebracht. Ook kunnen specifieke producten snel worden getest op aantrekkelijkheid. Beter dan met kwantitatief onderzoek. Maar ook al uw marketingcommunicatie middelen kunt u testen onder uw doelgroep. Kortom: of het nu gaat om het testen van uw huisstijl, de beleving van consumenten of de potentie van nieuwe media-uitgaven: online focusgroepen zijn hiervoor geschikt.

Kan deze methodiek fysieke focusgroepen volledig vervangen?
Wij denken van niet. Het is een innovatie binnen kwalitatief onderzoek, maar het kan het face-to-face contact niet vervangen. Als het om latente en onderbewuste processen gaat en/of om zeer precaire onderwerpen, dan prefereren we fysieke groepsdiscussies. Per onderzoeksopdracht zullen we dus samen met u moeten kijken welke methodiek het meest geschikt is.

 • Resumerend en enkele voordelen van online focusgroepen

  • Direct contact met respondenten voor diepgravend onderzoek;
  • Tijdsbesparing voor zowel respondent en opdrachtgever;
  • Aansprekende wijze van onderzoek voor uw doelgroep;
  • Diverse manieren om te reageren tijdens de sessies;
  • Makkelijk kunnen testen van uitingen, ideeën en producten;
  • De respondent kan ook afgeschermde antwoorden geven;
  • Een interactieve analyse achteraf is per direct mogelijk;
  • U kunt als opdrachtgever realtime meekijken.

  Zie onderstaande demonstratievideo.

 • Online onderzoek


  Online onderzoek

  Online onderzoek met Onderzoekstool.nl Deze methodiek is uiterst efficiënt en heeft daarnaast grote voordelen:

  • Er kunnen bij online onderzoek meer aspecten worden onderzocht dan bij telefonisch en face-to-face onderzoek. Er kunnen concreet per onderzoek meer vragen worden gesteld;
  • De respondent kan zelf bepalen wanneer hij of zij mee wil werken aan het onderzoek. Bovendien is deelname aan online onderzoek voor de respondent laagdrempelig. Hierdoor heeft online onderzoek meestal een hoge respons;
  • Door het belang van het onderzoek dusdanig te presenteren en door de vragenlijst uitvoerig te toetsen op begrijpelijkheid, consistentie, moeilijkheidsgraad, betrouwbaarheid en tijdsduur kan de onderzoeksmethode een hoge respons genereren;
  • Een ander voordeel van online onderzoek is dat de respondenten in de toekomst snel en efficiënt opnieuw benaderd kunnen worden voor herhalingsonderzoeken. Dit kan inzicht geven in de tendensen en ontwikkelingen op de onderzochte gebieden en nieuwe vraagstukken.

  Specificaties online onderzoek
  De respondenten worden na programmering van de vragenlijst via een persoonlijke e-mail (of opengestelde link) uitgenodigd voor deelname. Vanuit een (unieke) link vullen de respondenten de vragenlijst in. Dit kan ook vanaf een smartphone of tablet. De benaderde respondenten die na verloop van tijd nog niet hebben deelgenomen aan het onderzoek, ontvangen na enkele dagen een herinneringsemail. In deze e-mail wordt het belang van het onderzoek nog eens benadrukt. De respondenten kunnen dan alsnog meewerken. Respondenten kunnen bij online onderzoek eventueel half afgeronde enquêtes op een later moment verder invullen, mits het binnen de looptijd van het onderzoek valt. Die looptijd wordt door de opdrachtgever bepaald.

  Wanneer respondenten een niet volledig ingevulde vragenlijst in een later stadium verder invullen, wordt bij online onderzoek voorkomen dat ze dezelfde vragen twee maal krijgen voorgelegd. De (tussentijdse) resultaten zijn direct voor de opdrachtgever (ook via een app) online beschikbaar en na afname wordt alle data ingelezen in SPSS, een statistisch programma, om geanalyseerd te worden.

  In de vragenlijst kan gebruik worden gemaakt van plaatjes, filmpjes en geluidsmateriaal. Daarnaast zijn alle denkbare vraagvormen mogelijk. Desgewenst vindt de afname plaats in de huisstijl van de opdrachtgever.

  Voor online onderzoek heeft de respondent voor volledige functionaliteit en optimale veiligheid een van de volgende browsers nodig:
  • IE7 of hoger;
  • Firefox 3 of hoger;
  • Safari 3 of hoger;
  • Chrome 2 of hoger;
  • Opera 9.5 of hoger

  Telefonisch onderzoek


  Telefonisch onderzoek

  Telefonisch onderzoek

  De deelname aan telefonisch onderzoek is veelal laagdrempelig voor de respondent en resulteert meestal in een hoge respons. Newcom Research & Consultancy beschikt over een geavanceerde digitale onderzoekstool, waarin de vergaarde informatie wordt verzameld. De voordelen van telefonisch onderzoek zijn:

  • De externe validiteit van het onderzoek (representativiteit) wordt door een hoog responderend vermogen verhoogd;
  • Telefonisch onderzoek heeft een gunstige invloed op de interne validiteit van het onderzoek. Enquêtrices(teurs) kunnen namelijk direct feedback geven en vragen herhalen die niet goed begrepen zijn;
  • De doorlooptijd van dit type onderzoek is relatief kort. In een relatief korte tijd kan een veelvoud aan respondenten worden ondervraagd;
  • De antwoorden die de respondent geeft zijn bij telefonisch onderzoek werkelijk spontaan;
  • De controle over de respons is bij telefonisch onderzoek groot (indien 100 respondenten gesproken dienen te worden, wordt doorgegaan totdat dat aantal bereikt is);
  • Bovendien is het mogelijk om tijdens het veldwerk desgewenst bij te sturen indien een specifieke doelgroep dreigt te worden over- of ondervertegenwoordigd.

  De vragenlijst wordt door de projectleider van Newcom ontwikkeld in samenspraak met de opdrachtgever. Nadat de vragenlijst is geprogrammeerd in onze onderzoekapplicatie en de juiste adressenbestanden zijn ingelezen kan de dataverzameling van start gaan. De gesprekken worden gevoerd door onze ervaren enquêteurs die allen (doctoraal) student aan de Universiteit Twente of Saxion Hogeschool Enschede zijn. De gesprekken vinden plaats tot uiterlijk 21:30 uur in de avond vanuit het veldwerkcentrum op ons kantoor in Enschede. Voorafgaand aan het veldwerk vindt een briefing plaats met de enquêteurs. Hierbij worden zij uitvoerig geïnstrueerd over de doelstellingen, de onderzoeksvragen en de vragenlijst.

  Dataverzamelingsverloop

  Face 2 face kwantitatief onderzoek


  Face 2 face kwantitatief onderzoek

  Op het moment dat de doelgroep niet vanuit bestanden te benaderen zijn (bijvoorbeeld: Winkelend publiek in een specifieke winkelketen) is het gangbaar om respondenten ‘on-the-spot’ te ondervragen.

  De gesprekken worden gevoerd door onze ervaren enquêteurs die allen (doctoraal) student aan de Universiteit Twente of Saxion Hogeschool Enschede zijn. De gesprekken vinden plaats tot uiterlijk 21:30 uur in de avond op locatie. Voorafgaand aan het veldwerk vindt een briefing plaats met de enquêteurs. Hierbij worden zij uitvoerig geïnstrueerd over de doelstellingen, de onderzoeksvragen en de vragenlijst.

  Deze methodiek heeft enkele voordelen:

  • De externe validiteit van het onderzoek (representativiteit) wordt door een hoog responderend vermogen verhoogd;
  • Face 2 face onderzoek heeft een gunstige invloed op de interne validiteit van het onderzoek. Enquêtrices(teurs) kunnen namelijk direct feedback geven en vragen herhalen die niet goed begrepen zijn;
  • Moeilijke doelgroepen zijn te ondervragen: Ze worden immer op hun locatie opgezocht;
  • Aangezien de thematiek veelal over de ‘ervaring’ van het bewuste moment gaat, is er geen sprake van geheugeneffecten;
  • De antwoorden die de respondent geeft zijn bij Face 2 face onderzoek werkelijk spontaan;
  • De controle over de respons is bij Face 2 face onderzoek groot (Indien 100 respondenten gesproken moeten worden, wordt doorgegaan totdat het aantal bereikt is);
  • Respondenten kunnen in de toekomst snel en efficiënt opnieuw benaderd worden voor herhaling- of verdiepingsonderzoeken bij werving van de persoonsgegevens;
  • Bovendien is het mogelijk om tijdens het veldwerk desgewenst bij te sturen indien een specifieke doelgroep dreigt te worden over- of ondervertegenwoordigd.

  Specificaties Face 2 face onderzoek
  In de vragenlijst kan gebruik worden gemaakt van plaatjes, filmpjes en geluidsmateriaal aangezien de afname veelal gedaan wordt middels een tablet. Daarnaast zijn alle denkbare vraagvormen mogelijk. Desgewenst vindt de afname plaats in de huisstijl van de opdrachtgever en/of dragen de enquêteurs kleding van de opdrachtgever.

  Schriftelijk onderzoek


  Schriftelijk onderzoek

  Deze methodiek wordt steeds minder uitgevoerd (versus online onderzoek) om diverse redenen:

  • Via schriftelijk onderzoek wordt doorgaans een relatief lage respons behaald;
  • De respondent kan de vragenlijst in een andere volgorde invullen dan de onderzoeker wil;
  • Het veldwerk is relatief arbeidsintensief;
  • De kosten van schriftelijk onderzoek zijn relatief hoog;
  • De lay-out wordt niet altijd door iedereen begrepen;
  • Er worden regelmatig vragen overgeslagen;
  • Er zijn alleen eenvoudige doorverwijzingen te gebruiken;
  • In de vragenlijst kan geen gebruik worden gemaakt van plaatjes, filmpjes en/of geluidsmateriaal.

  Toch zijn er ook voordelen bij deze methodiek:

  • Er worden doorgaans minder sociaal wenselijke antwoorden gegeven;
  • Er kunnen indien de NAW bekend zijn moeilijke doelgroepen bereikt worden;
  • Schriftelijk onderzoek is relatief eenvoudig te organiseren.

  Newcom Research & Consultancy is er op ingericht om schriftelijke vragenlijsten uit te sturen, tot zich te nemen en te verwerken als iedere andere methodiek. Geheel afhankelijk van de doelstelling wordt deze methodiek ingezet.

  Praktijk- en usabilitytests


  praktijk en usability-tests

  Praktijk- en usability-tests

  Bij praktijktests en usability-onderzoek zijn tot maximaal 15 tests nodig zijn om alle usability- en praktijkverbeteringen op te speuren en te benoemen. Echter bij n=8-9 tests is meer dan 90% van de verbeteringen aan te wijzen.
  Wij hanteren het standpunt dat voor een meting onder één gebruikersdoelgroep doorgaans acht proefpersonen moeten worden getest. Wordt met meerdere, duidelijk te onderscheiden doelgroepen getest, dan adviseren wij acht proefpersonen per doelgroep te testen.

  De tests vinden in een testruimte in één-op-één situatie plaats. Behalve de eerste moderator en de testpersoon zijn er geen andere personen in de testruimte aanwezig. In de observatieruimte legt de tweede moderator van Newcom gedurende de test allerlei relevante informatie in de database vast (bijv. opmerkingen die worden gemaakt door de testpersoon, problemen waar deze tegenaan loopt, suggesties die gedaan worden). De opdrachtgever kan in deze ruimte meekijken via een apart scherm.

  Door observatie en het stellen van gerichte (zo mogelijk open) vragen wordt vastgesteld of de taken volbracht kunnen worden en of de juiste informatie wordt gevonden en waarom dit eventueel niet het geval is en op welke aspecten problemen optreden. De testpersoon wordt gestimuleerd hardop na te denken. De tests duren gemiddeld één uur en vijftien minuten en kunnen op het kantoor van de opdrachtgever, bij Newcom Research & Consultancy te Amsterdam en/of Enschede plaatsvinden, of op een willekeurige andere plaats (waar internet aanwezig is). De tests zijn doorgaans als volgt opgebouwd:

  • Pre-interview: ongeveer 15 minuten
  • Test (takenlijst): ongeveer 45 minuten
  • Post-interview: ongeveer 15 minuten
  praktijk en usability-tests
  Het is onwenselijk dat de tests door interne onderzoekers, ICT’ers of andere bij de te testen applicatie/website betrokken personen zelf worden gedaan. Dit kan namelijk ‘bias’ in de resultaten opleveren, omdat deze testpersonen niet als ‘gemiddelde’ gebruiker gezien kunnen worden.

  De gebruikte programmatuur legt alle muisbewegingen, muiskliks en bezochte pagina’s vast in een database. Via webcam en microfoon worden tevens alle verbale en non-verbale uitingen van de testpersoon vastgelegd.

  De fysieke eisen die het onderzoek aan de opdrachtgever stelt (indien uitgevoerd op locatie van opdrachtgever) zijn minimaal: er dienen twee ruimtes beschikbaar te zijn. Verder dient (in ieder geval) de testruimte beschikking te hebben over internet en dienen we gebruik te kunnen maken van het lokale netwerk (er dient namelijk van de ene naar de andere laptop een verbinding te worden gemaakt op basis van het lokale ip-adres). Newcom verzorgt doorgaans de werving van de respondenten.


  Test en meekijkruimte


  Video – Demo usability research

  Social Media Crawling en Internet gedrag


  Social Media Crawling en Internet gedrag

  Middels geavanceerde ICT technieken wordt steeds meer onderzoek gedaan zonder data te verzamelen.
  Denk hierbij aan de ‘Social Media Crawler’ en de ‘Internet Tracker’.

  Social Media Crawling en internet gedrag Social Media Crawler: Inzicht merksentimenten
  Een goede reputatie komt te voet en gaat te paard. Dit geldt voor de reputatie van personen, maar ook voor organisaties. Door de sterke opkomst van wereldwijde Social Media kan het paard harder dan ooit galopperen.

  Aangezien reputatieschade door veel organisaties algemeen wordt erkend als een van de grootste bedrijfsrisico’s, is het van groot belang dat 'merk'strategen doorlopend gespitst zijn op wat er online rondom hun merk en organisatie gebeurt. Welke signalen zijn er op Social Media, blogs, fora, elders? Welke sentimenten leven er? Is de merklading nog zoals wenselijk? Waar zijn de doelgroepen online te vinden en te benaderen? Indien ‘merk’strategen niet doorlopend gericht kunnen sturen op hun merk, lopen zij enerzijds de kans dat een merkbrandje een uitslaande brand wordt. Anderzijds lopen zij het risico positieve geluiden te missen die de merkwaarde verder kunnen verstevigen.

  Newcom Research & Consultancy levert realtime inzicht in zich ontwikkelende merksentimenten. Newcom weet waar 'merk'strategen snel online dienen te sturen om een merk verder te versterken en eventuele merkschade door incidenten te voorkomen. Ook in retrospect kunnen dergelijke analyses worden uitgevoerd.

  Internet Tracker: Surfgedrag van doelgroepen inzichtelijk
  Innovatieve onderzoeksmethodieken maken het mogelijk om het surfgedrag van groepen mensen te volgen.
  Met deze kennis wordt kennis over doelgroepen blootgelegd die ongekend zijn.
  Social Media Crawling en internet gedrag
  Met behulp van een ‘Internet Tracker’ wordt, dag in dag uit, het internetgedrag van ruim 13.000 mensen in Nederland opgeslagen. Allen van diverse pluimage. Met behulp van deze informatie kan Newcom Research & Consultancy inzicht geven in momenten dat specifieke doelgroepen op bepaalde sites te vinden zijn. Geleerd wordt onder andere wat hun doorklik gedrag is, wanneer men welk type sites bezoekt en wat de trends zijn. Kortom: Het daadwerkelijke gedrag van grote groepen mensen wordt inzichtelijk.

  Uiteraard hebben de deelnemers aan het panel toestemming gegeven voor het volgen van hun internetgedrag. Aangezien de achtergrondkenmerken bekend zijn kunnen deze mensen ook voor enquêtes uitgenodigd worden om de kennis verder te verbreden. Zie de ‘Internet Tracker’ als het online-kijk-en-luister onderzoek.

  Criteria representatief onderzoek


  Criteria representatief onderzoek

  Als een steekproef representatief is, mogen de resultaten gegeneraliseerd worden naar de totale populatie. Wat wordt exact bedoeld met ‘representativiteit’? De elementen in een representatieve steekproef zijn een afspiegeling van de populatie. Omdat het in veel gevallen onmogelijk is de gehele populatie of doelgroep te ondervragen, wordt veelal een steekproef getrokken uit de doelgroep. Daarbij is het van belang dat de mensen in de steekproef een juiste afspiegeling van de totale doelgroep vormen.
  Waar de steekproef binnen het onderzoek representatief is mogen er, met een bepaalde zekerheid, op basis van de resultaten uitspraken gedaan woorden over de gehele populatie. Met andere woorden, er mag worden aangenomen dat de mening van de personen uit de steekproef ook daadwerkelijk de mening van de gehele doelgroep is. De representativiteit van de steekproef bepaalt dus uiteindelijk de betrouwbaarheid van het onderzoek. Om de representativiteit van een onderzoek te bepalen worden vier belangrijke criteria aan de respons onderscheiden.

  • De respons (n) moet voldoende groot zijn qua aantal
   • De hele populatie onderzoeken is (veelal) niet mogelijk. Om betrouwbare uitspraken te doen moet de steekproef wel een voldoende grootte hebben.
  • De respons moet qua samenstelling grotendeels overeenkomen met de populatie
   • De juiste verhouding op een aantal belangrijke (demografische) achtergrondkenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en regio.
  • Het responspercentage moet voldoende groot zijn
   • Waar 100 mensen binnen de steekproef worden bereikt en er 10 meedoen, dan blijft het gissen wat de andere 90 zouden hebben gezegd. Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen van degene die bereikt worden.
  • De non-respons mag niet structureel afwijken van de respons (vaak alleen bij telefonisch onderzoek vast te stellen), waarbij de reden niet-systematische van aard is.
   • Stel er doen van de 100 ‘maar’ 30 respondenten mee. Het responspercentage is dan 30 procent. De vraag is wat de andere 70 procent zou hebben gezegd. Als de 70 procent non-respons qua opbouw (zoals man/vrouw verhouding, regio) niet systematisch afwijkt van de responsgroep, dan is er over het algemeen sprake (per onderzoek bekijken) van een getrouwe afspiegeling. Deze analyse is in combinatie met de ‘reden van niet meewerken’ zeer belangrijk. Stel dat als belangrijkste reden ‘onderwerp spreekt niet aan’ wordt gegeven, dan is twijfel bij de uitkomsten van het onderzoek op zijn plaats.

   Om het simpel uit te leggen wordt de metafoor van een kop koffie wel eens gebruikt. Indien er suiker in de koffie zit en er is goed geroerd, dan is vaak één klein slokje genoeg om te weten hoe zoet de koffie is. Om de zoetheid te bepalen hoeft niet het hele kopje leeggedronken te worden. Deze parallel gaat ook op bij het doen van goed onderzoek: “Heel goed roeren en dan een slok nemen die groot genoeg is om de smaak te bepalen”.

  Representativiteit en steekproeftrekking


  Representativiteit en steekproeftrekking

  Om de grootte van de steekproef te bepalen bij kwantitatief onderzoek hanteert Newcom Research & Consultancy voor de bepaling van de grootte van de steekproef de volgende statistische formule: S = 1,96 * √ ( P * (100 - P) / n ). Voorgaande formule betekent dat bij een 95 % - betrouwbaarheidsinterval en een maximale foutmarge van 5 % er circa 385 respondenten moeten worden ondervraagd (bij een populatie van n=20.000 of meer). Voor een twee keer zo hoge nauwkeurigheid heeft men vier keer zoveel respondenten nodig. Hierbij geldt in algemeenheid de regel: hoe meer respondenten, hoe groter de betrouwbaarheid.

  De grootte van de steekproef is eveneens van invloed op de diepgang van de statistische analyses. Voorgaande betekent dat de celvullingen bij elke gewenste statistische analyse hoger liggen dan de gebruikelijke minimale grens van vijftig respondenten.
  Desondanks kunnen de uitkomsten die verkregen worden via een steekproef, afwijken van de uitkomsten die verkregen zouden zijn als de totale populatie in het onderzoek was betrokken. Afhankelijk van een aantal factoren, blijven deze afwijkingen echter binnen bepaalde marges. Bij de interpretatie van de resultaten moet onder andere rekening worden gehouden met de volgende vier factoren:

  • Het a-selecte karakter van de steekproef;
  • De grootte van de steekproef;
  • De maximale foutmarge c.q. de afgesproken mate van waarschijnlijkheid;
  • Het gevonden percentage op de vraag.

  Onder de voorwaarde dat de steekproef inderdaad a-select is gekozen, kan met 95 procent zekerheid worden voorspeld hoe de antwoorden op de gestelde vragen zouden luiden als zij aan de gehele populatie zouden zijn gesteld. Bij de nauwkeurigheid van de voorspelling gebruiken we de volgende formule:
  S = 1,96 * √ ( P * (100 - P) / n ). Voorgaande formule wil zeggen dat de voorspelling van het ‘werkelijke antwoord’ (indien ieder lid uit de doelgroep zou worden ondervraagd) nauwkeuriger is naarmate de steekproef groter is en naarmate het antwoord extremer is. Ter voorbeeld een uitwerking:

  • Als de steekproef bestaat uit 400 respondenten, een maximale foutmarge van 5 procent wordt gehanteerd en op een stelling door 50 procent van de respondenten “ja” wordt geantwoord, dan is de bandbreedte 1.96 * √ (50*50)/ 400 = 4.9. Kortom: in werkelijkheid ligt het antwoord tussen de 45 en 55 procent (50 - 4.9; 50 + 4.9).
  • Als de steekproef bestaat uit 1000 respondenten, er eveneens een maximale foutmarge van 5 procent wordt gehanteerd en op een stelling eveneens door 50 procent van de respondenten “ja” wordt geantwoord, dan is de bandbreedte 1.96 * √ (50*50)/ 1000 = 3.1. Kortom; in werkelijkheid ligt het antwoord tussen de 47 en 53 procent (50 – 3.1; 50 + 3.1).

  De formule op grond waarvan deze voorspelling kan worden uitgerekend bestaat uit de constante “1,96” die moet worden gehanteerd bij voorspellingen met een zekerheid van 95% (max. foutmarge = 5). Gebruiken we een ander zekerheidspercentage, dan hoort hier een andere constante waarde bij op grond waarvan de voorspelling kan worden berekend. Op een zelfde wijze kan de berekening uitgevoerd worden indien het antwoord extremer is: Indien de steekproef bestaat uit 400 respondenten, een maximale foutmarge van 5 procent wordt gehanteerd en op een stelling door 90 procent van de respondenten “ja” wordt geantwoord, dan is de bandbreedte 1.96 * √ (90*10)/ 400 = 2.9. Kortom: in werkelijkheid ligt het antwoord tussen de 87 en 93 procent (90 – 2.9; 90 + 2.9).

  Nomogram


  Nomogram

  In onderstaand figuur is een voorbeeld opgenomen van een nomogram voor gewone steekproeven. Wanneer bij een steekproefomvang van n = 500, een percentage van 80 wordt gevonden, kan in het nomogram worden afgelezen, dat in 95% van de gevallen de werkelijke uitkomst zal liggen in het interval tussen 76,5% en 83,5% (80 – 3,5; 80 + 3,5).

  Figuur: Nomogram bij 95% waarschijnlijkheid
  Nomogram bij 95% waarschijnlijkheid

  Steekproefcalculator


  Vul hieronder de 3 kengetallen van de calculator in: Resultaat:
  1. Hoe groot is de steekproefmarge die u wilt toelaten? (%)
  Een steekproefmarge van 5% is gangbaar bij marktonderzoek
  Steekproefgrootte bij een betrouwbaarheidsniveau van: 90%
  2. Wat is de omvang van de populatie?
  Wanneer de omvang niet bekend is, vult u dan 20000 in.
  Steekproefgrootte bij een betrouwbaarheidsniveau van: 95%
  3. Welke uitkomst verwacht u in het onderzoek? (%)
  Wanneer dit vooraf niet is in te schatten, vult u dan 50 in.
  Steekproefgrootte bij een betrouwbaarheidsniveau van: 99%

  Analyses (piramide denken)


  Analyses (piramide denken)

  Onderzoek resulteert vaak in veel data. De toegevoegde waarde van een onderzoeksbureau is dat het die data terugbrengt tot de kern en tot conclusies komt. Newcom Research & Consultancy werkt in deze fase volgens het piramideprincipe. Daarmee wordt op een logische en controleerbare wijze toegewerkt naar de kernboodschap van het onderzoek. Deze manier van werken bevordert het herkennen van samenhang tussen resultaten en het scheiden van hoofd- en bijzaken. Bij kwantitatief onderzoek wordt deze werkwijze ondersteund met statistische analysetechnieken (binnen het programma SPSS). Bij kwalitatief onderzoek worden andere technieken toegepast (fragmenteren, coderen en samenvatten van data).

  Piramide principe

  Realtime rapportage tijdens kwantitatief veldwerk


  Realtime rapportage tijdens kwantitatief veldwerk

  Een online resultatenrapportage geeft de opdrachtgever snel inzicht in de uitkomsten van kwantitatief onderzoek. De presentatie wordt automatisch gegeneerd door Newcom Research & Consultancy uit de (ruwe) data die verzameld wordt in de eigen digitale onderzoekstool van Newcom. De resultaten worden weergegeven in kleurrijke grafieken of tabellen. Ook antwoorden op open vragen kunnen weergeven worden. Vaak is de presentatie al beschikbaar vanaf het moment dat de dataverzameling start. In dat geval weet de opdrachtgever al in een vroegtijdig stadium welke richting de uitkomsten op gaan. Een online presentatie bevat weinig tot geen interpretatie van de resultaten. Daarvoor is een offline rapportagevorm beter op zijn plaats.

  Figuur – Voorbeeldfiguren uit online presentatie
  Realtime rapportage

  Tekstuele rapportagevormen


  Tekstuele rapportagevormen

  Betrouwbaar meten is belangrijk in ons vakgebied, maar minstens zo belangrijk is de wijze waarop de resultaten worden opgeleverd. Sommige opdrachtgevers geven de voorkeur aan een beknopte 'to the point'-rapportage, terwijl anderen het liefst een uitgebreid rapport wensen. Daarom biedt Newcom Research & Consultancy meerdere opties aan. Welke rapportagevorm de klant ook kiest, Newcom belooft een bruikbaar en prettig leesbaar eindrapport, waarin tot de kern van het vraagstuk wordt gekomen.

  Tabel - Tekstuele rapportagevormen
  Beknopt tabellen- en grafieken rapport Rapport in MS PowerPoint Tekstueel rapport in MS Word
  Managementsamenvatting Ja Nee Ja
  Onderzoekverantwoording (aanpak, opzet, respons, representativiteit) Beknopt Beknopt Uitgebreid
  Conclusies plus achterliggend bewijs Beknopt Beknopt Uitgebreid
  Resultaten in grafieken/tabellen Ja Ja Ja
  Toelichting en interpretatie bij resultaten Nee Beknopt Uitgebreid
  Adviessectie* I.o. I.o. I.o.
         
  Voorbeeldrapport klik hier klik hier klik hier
  * De behoefte aan advies verschilt per opdrachtgever. In de beginfase van de samenwerking maken we hierover afspraken. Gedegen advies is alleen mogelijk wanneer Newcom voldoende informatie heeft over uw kernstrategie.

  Het voornaamste verschil tussen de rapportage in MS PowerPoint en MS Word is de uitvoerigheid waarmee de resultaten en conclusies worden beschreven. In een rapportage in MS PowerPoint gebeurt dat summierder en puntsgewijs. Wel wordt er voor zorg gedragen dat ook een rapportage in MS PowerPoint altijd autonoom leesbaar is (d.w.z. het rapport moet ook gelezen kunnen worden door een persoon die niet bij het onderzoek betrokken is geweest).

  Alle rapportages leveren we digitaal in pdf-vorm op (tenzij anders afgesproken).

  • Inleiding bij en opzet van het onderzoek (methodiek, respons, representativiteit);
  • Een conclusiesectie, met een sluitend antwoord op de hoofdvragen en een advies;
  • Een resultatensectie, met de antwoorden op alle vragen in het onderzoek, weergegeven in figuren of tabellen;
  • Interpretatie van en toelichting bij de resultaten.

  Digitale 'Klik' rapportage


  Digitale 'Klik' rapportage

  Newcom Research & Consultancy beschikt over de mogelijkheid interactieve, digitale rapportages te maken waarmee met ‘muiskliks’ door de data geklikt kan worden. Ideaal voor presentaties met veel data waarin visuele ondersteuning behulpzaam kan zijn. Deze klik-rapportage wordt op maat gebouwd. Binnen deze tool kan de opdrachtgever onder meer:

  • Eigen (voorgeprogrammeerde) analyses maken, met slechts enkele muiskliks;
  • Eigen deelrapportages zichtbaar maken (bijv. per regio, per winkels, per klantsegment);
  • Zeer visueel en sterk (trend)data presenteren.

  Figuur – Voorbeeld van een digitale klik-rapportage (klik voor een online demo)
  Klikrapportage

  Interactieve real-time digitale rapportagetool


  Interactieve real-time digitale rapportagetool

  Wanneer de opdrachtgever zelf analyses wil doen op de data en/of eigen rapportages wil maken, dan kan Newcom Research & Consultancy een interactieve, digitale rapportagetool ontwikkelen. Deze wordt op maat gebouwd. Binnen deze tool kan de opdrachtgever onder meer:

  • Eigen analyses maken, met slechts enkele muiskliks;
  • Eigen deelrapportages maken (bijv. per regio, per winkels, per klantsegment);
  • Eigen factsheets samenstellen;
  • Gegevens exporteren naar MS Excel voor nadere analyses;
  • Rapportages exporteren via pdf functie;
  • Geprogrammeerde periodieke rapportages automatisch laten doorsturen naar e-mailadressen;
  • Data verrijken met externe bronnen en rapportages samenstellen uit verschillende databronnen;
  • Wereldwijd 24/7 rapportages maken;
  • Kiezen uit verschillende grafiek- en tabeltypen en opmaak templates;
  • Benchmarken.

  De rapportagetool is ook op IPad, IPhone en andere tablets te gebruiken. Diverse wereldwijd opererende bedrijven werken met deze tool.

  Figuur – Voorbeeldfiguren van het interactieve dashboard Realtime digitale rapportagetool

  DVD Storyboard


  DVD Storyboard

  Interviews en focusgroepen leveren concrete en waardevolle informatie op over de doelgroep. Newcom Research & Consultancy analyseert de data en verwerkt de uitkomsten in een rapport. Daarnaast zijn ook vaak de individuele gesprekken de moeite waard om te bekijken. Indien de gesprekken worden opgenomen (in principe altijd, tenzij hier redenen voor zijn om het niet op te nemen) met digitale audiovisuele apparatuur, bestaat de mogelijkheid om de gesprekken samen te vatten in een storyboard. In een filmpje van 10-15 minuten worden de belangrijke en kenmerkende fragmenten uit de gesprekken gemonteerd. De fragmenten worden geordend aan de hand van de structuur van het onderzoeksrapport.

  De conclusies uit het rapport worden in een filmpje inzichtelijk gemaakt, zodat de kijker altijd weet op welk onderdeel het betreffende fragment betrekking heeft. Om het storyboard te bekijken logt de opdrachtgever in op een beveiligd deel van de website van Newcom Research & Consultancy. Het storyboard kan worden afgespeeld via Windows Media Player. Ook wordt het storyboard beschikbaar gesteld via dvd.

  Onderzoekskrant


  Onderzoekskrant

  Onderzoekskrant Een onderzoeksrapport in MS Word of PowerPoint bevat voor de ‘gemiddelde’ lezer vaak (te) veel informatie. Een onderzoekskrant is in dat geval een leuke en zinvolle aanvulling op of vervanging voor een rapport. In een onderzoekskrant worden de uitkomsten van het onderzoek op een vlotte manier, in ‘dagbladstijl’ ontsloten. Newcom Research & Consultancy schrijft de artikelen. Elk artikel wordt opgesteld rondom een conclusie van het onderzoek. Vaak worden de artikelen aangevuld met korte interviews/quotes die de opdrachtgever zelf verzamelt. Daarmee komt de krant echt ‘tot leven’.

  In de praktijk kiezen opdrachtgevers vaak voor de onderzoekskrant wanneer het een intern onderzoek betreft (bijv. medewerkertevredenheid, cultuuronderzoek). De krant wordt gedrukt op tabloidformaat (full colour) in een oplage van minimaal 500 stuks. De krant wordt ook digitaal beschikbaar gesteld (pdf).

  Newcom Research & Consultancy laat in een persoonlijk gesprek graag printversies (voorbeelden) van de onderzoekskrant zien.

  Respondenten panel


  Respondenten panel

  Respondenten panel Newcom Research & Consultancy maakt voor diverse typen onderzoek gebruik van respondentenpanels. In deze panels zitten mensen die toestemming hebben gegeven aan onderzoek te willen deelnemen. Dit zowel voor kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Van al deze respondenten zijn de achtergrondkenmerken bekend (demografische en ook gedragskenmerken), waardoor zij zeer gericht kunnen worden uitgenodigd voor onderzoek.

  Hierbij kan gedacht worden aan online onderzoek onder zeer gerichte doelgroepen, maar ook voor de werving van focusgroepen zijn de panels ideaal in te zetten.

  Newcom Research & Consultancy beschikt over diverse eigen panels waaruit geput wordt en daarnaast werken we veel samen met gerenommeerde panelbureaus die de respondenten kunnen leveren die nodig zijn. Waar dan ook ter wereld! In totaal zijn miljoenen mensen te bereiken. De panels voldoen aan de eisen die internationaal aan panels gesteld worden (qua werving, behoud, inzet, etc.). Newcom Research & Consultancy staat voor kwaliteit en zorgt voor betrouwbaar onderzoek.

  Newcom Research & Consultancy beheert daarnaast veel panels voor specifieke opdrachtgevers. Deze panelleden worden alleen benaderd voor onderzoek voor die desbetreffende klant.

  Voor- en nadelen per kwantitatieve methodieken


  Voor- en nadelen per kwantitatieve methodieken

  Elke methode heeft voor- en nadelen. Om de methode van kwantitatief onderzoek te bepalen kan gebruik worden gemaakt van onderstaand schema. In tabel 1 worden de sterke en zwakke punten van de belangrijkste methoden binnen het kwantitatief onderzoek met elkaar vergeleken.

  Tabel 1: Voor- en nadelen van drie kwantitatieve onderzoeksmethoden
  Kwantitatief
  Schriftelijk Online Telefonisch
  Doorlooptijd - ++ ++
  Inzicht in voortgang respons - ++ ++
  Respons - +/- ++
  Mogelijkheid tot toelichting en doorvragen -- -- +
  Kosten +/- ++ +/-
  Generaliseerbaarheid + + ++
  Waarborgen anonimiteit ++ + +
  Hoeveelheid vragen ++ +/- +/-
  Effectmetingen ++ ++ ++

  In tabel 2 wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de methodieken, gekoppeld aan de voor- en nadelen. Allereerst worden de kwantitatieve methodieken behandeld. In tabel 3 worden drie kwalitatieve methodieken qua voor- en nadelen met elkaar vergeleken.

  Tabel 2: Voor- en nadelen van kwantitatieve onderzoeksmethoden
  Methode Beschrijving Voordelen Nadelen
  Schriftelijk onderzoek Aan een steekproef wordt een schriftelijke vragenlijst met een begeleidende brief toegezonden. Om de response te vergroten is het verstandig een reminder te versturen. Minder last van sociaal wenselijke antwoorden. Moeilijke doelgroepen kunnen bereikt worden. Eenvoudig te organiseren Veelal lage respons. Respondent kan de vragenlijst in een andere volgorde invullen dan de onderzoeker wil. Relatief arbeidsintensief. Vereist goede lay-out. Alleen eenvoudige doorverwijzingen te gebruiken
  Telefonisch onderzoek De respondent wordt gebeld vanuit een call-center. Relatief snel. Redelijke kosten. Snelle doorlooptijd. Geen toonmateriaal mogelijk, wel het laten horen van een radiocommercial. Relatief korte vragenlijst. Alleen gebruik van simpele vragen.
  Panelonderzoek Een vaste groep respondenten wordt periodiek (bv. maandelijks) geïnterviewd. Zeer snel. Efficiënt. Goed mogelijk ontwikkelingen te volgen. Panel (leer)effecten
  Online onderzoek Bij het enquêteren wordt gebruik gemaakt van een computergestuurde vragenlijst. Computergestuurde vragenlijsten kunnen ingezet worden bij zowel face-to-face, telefonisch als panelonderzoek. Complexe doorverwijzingen mogelijk. Complexe antwoordcategorieën mogelijk. Tonen van logo's, audio- en videomateriaal mogelijk. Efficient. Hogere investeringen om software aan te schaffen. Moeilijke doelgroepen kunnen bereikt worden. Lager wordende respons


  Tabel 3: Voor- en nadelen van twee kwalitatieve onderzoeksmethoden
  Methode BeschrijvingVoordelenNadelen
  Groepsdiscussie 6 tot 8 personen praten onder leiding van een gespreksleider over een bepaald onderwerp. Hiervoor wordt een licht gestructureerde checklist gebruikt. Genereert snel veel ideeën, mogelijkheden en alternatieven. Vooral geschikt bij onderzoek naar een nieuw terrein, nieuw product, alternatieven etc. Mogelijke beïnvloeding deelnemers op elkaar. Conclusies mogen niet gegeneraliseerd worden voor onderzoeksdoelgroep, alleen hypothesevormend.
  Face-to-face De enquêteur bezoekt de respondent thuis of op zijn werkplek. Lange vragenlijsten mogelijk. Gemakkelijk hulpmiddelen te gebruiken, bv. bij gebruik laptop digitaal tonen van tv-commercials, logo's, printadvertenties e.d. Enquêteur kan helpen als de respondent de vraag niet begrijpt. Mogelijke beïnvloeding van de respondent door enquêteur. Relatief duur t.o.v. andere methoden.
  Diepte-interview Gesprek tussen interviewer en één respondent. Hiervoor wordt een licht gestructureerde checklist gebruikt Vooral geschikt als informatie nodig over motieven, achtergronden en het uitdiepen van gedachten en ideeën. Conclusies mogen niet gegeneraliseerd worden voor de onderzoeksdoelgroep, alleen hypothesevormend.

  Aanlever specificaties respondenten bij (Kwantitatief onderzoek)


  Aanlever specificaties respondenten bij (Kwantitatief onderzoek)

  Via onderstaande link is een Excel-bestand beschikbaar met aanleverspecificaties voor respondenten bij online en/of telefonisch onderzoek. De kwaliteit van het databestand bepaalt mede de kwaliteit van de uitkomsten van het onderzoek:

  • Controleer op voorhand immer of respondenten nog tot de doelgroep behoren;
  • Controleer of respondenten niet zijn overleden;
  • Wees specifiek in aanlevering: Zoveel mogelijk de titels en de namen van de respondenten toevoegen;
  • Probeer info@ en algemeen@ emailadressen te voorkomen. Deze beïnvloeden de respons negatief;
  • Voeg zoveel mogelijk relevante achtergrondvariabelen toe. Deze kunnen worden gekoppeld aan de resultaten om extra splitsingen te kunnen maken indien relevant.

  Newcom Research & Consultancy controleert waar nodig de bestanden bij telefonisch onderzoek op registratie bij het: “Bel-me-niet-register”.

  Klik hier om de aanlever specificaties te openen.

  Berekenen van de lengte van een vragenlijst


  Berekenen van de lengte van een vragenlijst

  De vragen in een kwantitatieve vragenlijst zijn divers van aard. Meestal gaat het om gesloten vragen: rapportcijfers, enkelkeuzevragen, meerkeuzevragen, Likertvragen, etc. Soms worden er ook open vragen gesteld, bijvoorbeeld als er verduidelijking bij een antwoord nodig is of wanneer er spontane reacties bij een onderwerp gemeten dienen te worden. Hieronder een overzicht van de vraagtypen die Newcom Research & Consulancy onderscheidt. Daarbij wordt het aantal vraageenheden per vraagtype vermeld. Het aantal vraagtypen zegt iets over de invulbelasting voor de respondenten (hoe meer vraageenheden, hoe hoger de belasting).

  Type vraag Aantal vraageenheden
  Enkelkeuzevraag 1
  Rapportcijfer, Likertvraag 1
  Meerkeuzevraag 1.5
  Semantische vraag 1.5
  Open vraag 2
  Korte introductie bij een vraag 1
  Lange introductietekst bij een vraag 2-3
  Visuele vragen 1.5

  Met het aantal vraagtypen kan een berekening gemaakt worden van de verwachte belasting voor de respondent. Hierbij worden de onderstaande regels gehanteerd:

  • Bij online en schriftelijk onderzoek: som van het aantal vraageenheden / 5 = deelnametijd in minuten;
  • Bij telefonisch onderzoek: som van het aantal vraageenheden / 4 = deelnametijd in minuten.

  Kortom: Indien de vragenlijst 20 vraageenheden kent, zal bij online onderzoek de vragenlijst 4 minuten afnametijd kennen.

  Vraagtypen bij kwantitatief onderzoek


  Vraagtypen bij kwantitatief onderzoek

  Vragen stellen doet iedereen, elke dag. Dat gebeurt soms doordacht, maar net zo vaak spontaan, intuïtief en zonder een ‘hoger doel’ voor ogen.
  Bij het formuleren van een goede enquêtevraag komt meer kijken.

  Een enquêtevraag moet aan bepaalde criteria voldoen:

  • De antwoorden op de vraag zijn kwantificeerbaar;
  • De vraag meet wat de vraagsteller wil meten (interne validiteit);
  • De vraag sluit aan bij de beleving en/of het niveau van de doelgroep.

  De meest gebruikte vraagtypen in kwantitatief onderzoek zijn:

  • Enkelkeuze- en meerkeuze vragen;
  • Likertschaal-vragen: meet de mate van instemming met een stelling door middel van een hiërarchisch antwoordmodel (vaak op een 5-puntsschaal). De extremen op het antwoordmodel geven de mate van instemming met dan wel afwijzing van de stelling aan;
  • Tienpuntsschaal vragen (rapportcijfer);
  • Semantische vragen: een schaal met tegenovergestelde begrippen op de twee uitersten. Bijvoorbeeld ‘modern’ versus ‘ouderwets’;
  • Prioriteitsvragen: brengt rangorde aan in een set van items.

  Tegenwoordig worden vaak (audio)visuele elementen toegepast in online onderzoek. Dat verhoogt het ‘fun’ element in onderzoek, maar is ook zeer geschikt om emoties te meten. Voorbeelden van visuele vragen die Newcom vaak gebruikt in online onderzoek zijn de Waslijn, Click & Share en Hot or not.

  Figuur 1 – Voorbeeld Waslijnvraag
  Visuele vragen - Waslijn

  Figuur 2 – Voorbeeld Click & Share
  Visuele vragen - Click & Share

  Figuur 3 – Voorbeeld Hot or Not
  Visuele vragen - Hot or Not

  Een voorbeeld van alle door Newcom ingezette vraagtypen is hier te vinden.

  Organogram


  Organogram

  Het organogram van Newcom Research & Consultancy ziet er als onderstaand uit.

  Organogram

  Communicatie-matrix


  Communicatie-matrix

  Binnen Newcom Research & Consultancy wordt gewerkt volgens onderstaande communicatie-matrix.

  Communicatie-matrix